Praktijktheorie over tijd, tempo en richting
02. juli 2022
De vakspecialist kiest steeds uit verschillende mogelijkheden om een activiteit aan te passen, afhankelijk van wat (hij denkt dat) een leerling nodig heeft of om de activiteit weer aantrekkelijk te maken. De praktijktheorie TTR is een krachtig hulpmiddel om activiteiten steeds weer opnieuw op maat te maken.
Lukken en mislukken
Onderwijs in bewegen · 29. april 2022
Een actief spel met veel uitdaging. Toch, wanneer van een afstand wordt gekeken, valt te constateren dat Marie en Micha nauwelijks meespelen. Marjolein is jager. Ze weet prima hoe het spel gaat, want ze heeft het al vaak gespeeld, maar het lukt haar niet anderen raak te gooien. Sommigen zijn haar al aan het uitdagen. Je ziet dat ze op het punt staat het op te geven. Soms lukt het helaas niet iedereen om succesvol deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Wat kun je dan doen om deze...
Informatief en motiverend
Onderwijs in bewegen · 02. april 2022
Juf Christina wil het nu weleens zelf uitproberen. De theorie kan makkelijk worden opgeschreven en het lijkt vaak allemaal zo eenvoudig. Maar Christina heeft al enige jaren onderwijservaring: ze vindt de praktijk soms weerbarstiger en complexer dan in eerste instantie gedacht. Ze gaat er eens goed voor zitten. Hoe kan ze zichzelf en haar leerlingen ervan overtuigen dat deliberate practice werkt? Ze wil de leerlingen stimuleren om deze leervorm toe te passen, want daar gaat het uiteindelijk om.
In de toolbox van...
05. maart 2022
In de toolbox van de beweegspecialist zit vaak kennis van de skill-willmatrix. Dit model stelt dat vaardigheid en motivatie bepalend zijn voor de manier van deelname aan een activiteit. Deze matrix is onlosmakelijk verbonden met omgangsstijlen die de leerkracht kan inzetten om een leerproces optimaal te laten verlopen.
Een bijvangst, hoe mooi kan die zijn!
Bewegingsonderwijs · 05. februari 2022
Door je heel specifiek op leerdoelen te richten – want wees eerlijk, onderwijs moet wel ergens toe leiden – en daarop te evalueren blijft de bijvangst buiten beeld. Het vrijwel geheel ontbreken van aandacht voor de categorie onvoorziene maar gewenste onderwijsopbrengsten heeft voor een belangrijk deel te maken met de manier waarop leerkrachten, directies en de inspectie onderwijs- en lesdoelstellingen evalueren. Worden onderwijsactiviteiten dan niet op bijvangsten geëvalueerd?
Opmerkelijke theorieën - samenvattend en afsluitend
Bewegingsonderwijs · 01. januari 2022
Voor de ontwikkeling van het vak is het een goede zaak om kritisch naar gehanteerde theorieën te kijken; en als blijkt dat voor theorieën geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat, op zoek te gaan naar vruchtbare alternatieven. Een van de gehanteerde uitgangspunten is een onderzoeks-geïnformeerde aanpak van het onderwijs in bewegen. Daarom vinden we dat de benadering van Mesker van de motorisch ontwikkeling geen rol zou moeten spelen binnen de verdere ontwikkeling van het bewegingsonderwijs.
Opmerkelijke theorieën - een inleiding
Bewegingsonderwijs · 01. januari 2022
Voor ons boek deden we onderzoek naar de onderbouwing en fundering van enkele theorieën die binnen de lichamelijke opvoeding en het bewegingsonderwijs een rol spelen. Dit blog is een inleiding op een serie artikelen over drie theorieën die in de wereld van de lichamelijke opvoeding en de mrt een bijzondere plaats innemen. Die plaats vraagt om nuancering in vergelijking met de hedendaagse theoretische ontwikkelingen op het gebied van motorisch leren en psycho-neurologische onderzoeksresultaten.
De ontwikkelingslijnen van Gesell
Bewegingsonderwijs · 01. januari 2022
De theorie van Gesell is bij het bespreken van 'de grote verhalen' de revue al gepasseerd. We besteden er op deze plaats toch nog enige aandacht aan, omdat deze ontwikkelingslijnen, een rol spelen binnen de wijze waarop gekeken wordt naar motorische ontwikkeling(en) en de hulp bij het achterblijven ervan. Regelmatig zijn opmerkingen te horen dat het massale bewegen nog onvoldoende gedifferentieerd is naar het fijne en lokale bewegen dat nodig is om te kunnen schrijven.
Theorie over de sensorische informatieverwerking
Bewegingsonderwijs · 03. december 2021
Voor de ontwikkeling van het vak is het van belang dat we niet alleen kritisch kijken naar de theorieën die in de praktijk worden gehanteerd. Als blijkt dat er onvoldoende onderbouwing voor is, moeten we ze in de praktijk ook niet meer gebruiken, maar op zoek gaan naar vruchtbare alternatieven. Regelmatig laat nieuw onderzoek zien dat de theorieën in vergelijking met de hedendaagse theoretische ontwikkelingen en psychoneurologische onderzoeksresultaten om een nuancering vragen.
Het (neurologisch) ontwikkelingsmodel van Mesker
Bewegingsonderwijs · 03. december 2021
Leerkrachten, vakspecialisten en vakleerkrachten komen regelmatig in aanraking met kinderen en hun ouders die bij een orthopedagoog of (psycho)remedial teacher in behandeling zijn in verband met leren schrijven en leerproblemen. Het blijkt soms dat deze professionals zich voor het verloop van de motorische ontwikkeling op andere theorieën baseren, waaronder het ontwikkelingsmodel van Mesker, dan theorieën die op dit moment gangbaar zijn binnen de wereld van de lichamelijke opvoeding.

Meer weergeven